Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats 2016

La Generalitat de Catalunya obre convocatòria de subvencions per a entitats, en matèria de família, infància, joves, civisme, foment del voluntariat i altres temes propis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Del 9 al 28 de maig, totes les entitats socials que ho vulguin poden sol·licitar els ajuts per dur a terme activitats a Catalunya en els àmbits competencials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Concretament, la convocatòria ofereix:

  • Línia A: Subvencions a entitats per a programes de prevenció, suport illuita contra la violència i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.
  • Línia B: Subvencions a entitats per a programes d‘atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.
  • Línia C: Subvencions a entitats per a programes i actuacions desuport a joves tutelats i extutelats.
  • Línia D: Subvencions a entitats per a programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i catalanes retornades. Programes de no-discriminació.
  • Línia E: Subvencions a entitats per a programes per dur a termeprojectes i activitats en l’àmbit de la joventut.
  • Línia F: Subvencions a entitats per a programes d’activitats de caràcter cívic, de participació ciutadana i de promoció del voluntariat i programes de suport al lleure educatiu diari, així com programes formatius vinculats al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.
  • Línia G: Subvencions a entitats per a programes de suport de serveis socials.
  • Línia H: Subvencions a entitats per a programes de suport a les famílies.
  • Línia I: Subvencions a entitats per a programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.
  • Línia J: Subvencions a entitats per a programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d’exclusió social.

Consulta les bases de les diferents línies.
Consulta la convocatòria de subvencions.

Font: Xarxanet.org