Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials 2018

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca subvencions de projectes i activitats per a entitats sense ànim de lucre de l’àmbit de polítiques socials, amb establiment operatiu a Catalunya

Fins el 18 de juliol restarà oberta la convocatòria de subvencions que ha convocat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a projectes i activitats a entitats de l’àmbit d’afers socials, inclusió social, famílies, joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat, migracions i ciutadania i de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials que defineix l’actual Cartera de serveis socials a Catalunya.

Línies i tipus d’acció subvencionables 
Subvencions a entitats per a activitats i projectes

 

Línia A. Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.

 • A.1 Programes de lluita contra la violència masclista (de caràcter pluriennal).
 • A.2 Programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).
 • A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans (de caràcter anual).

 

Línia B. Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

 • B.1 Programes preventius d’atenció social comunitària per a infants i joves en risc social (de caràcter anual).
 • B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents (de caràcter anual).
 • B.3 Programes adreçats a millorar la capacitat i el rendiment educatiu en infants i joves dins del Sistema de Protecció a la Infància (de caràcter anual).
 • B.4 Programes adreçats al tractament i/o millora psicosocial d’infants i joves del Sistema de Protecció a la Infància (de caràcter anual).

 

Línia C. Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats.

Són objecte de finançament els programes que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre en matèria d’infància i adolescència i que formen part del Programa de formació i inserció sociolaboral de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), que dona suport i potencia experiències alternatives a la formació reglada, professional o ocupacional dirigides a joves en risc social i que facilitin l’adquisició, per part d’aquests adolescents i joves, de les habilitats i competències que els possibilitin la socialització en entorns formatius o laborals i la incorporació als sistemes de formació reglats o professionalitzadors i ocupacionals, afavorint la seva integració social i laboral.

 • C.1 Programes de suport, acompanyament i habitatge per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral (de caràcter pluriennal).
 • C.2 Programes diürns per a joves en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat (de caràcter pluriennal).

 

Línia D. Programes i activitats d’acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d’origen. Programes de foment de l’interculturalisme.

Són objecte de finançament les activitats, projectes i serveis que porten a terme les entitats que contribueixen a la cohesió de la societat catalana a través de l’acollida i la integració de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades, a través de la promoció de la igualtat d’oportunitats educatives i d’accés al mercat laboral, de la sensibilització a favor de la igualtat de drets i a la no discriminació per raó d’origen i a través del suport a les xarxes associatives de persones immigrades i d’acollida social.

 • D.1 Activitats de suport a l’associacionisme de persones immigrades (de caràcter anual).
 • D.2 Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l’empoderament de joves i dones d’origen immigrat en situació de risc i a la realització de jornades i d’altres projectes de ciutadania (de caràcter anual).
 • D.3 Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).
 • D.4 Projectes d’acollida de famílies immigrades en la comunitat educativa (de caràcter pluriennal).
 • D.5 Projectes de tallers de reforç escolar (de caràcter pluriennal).
 • D.6 Projectes de mentoria d’alumnes de secundària (de caràcter pluriennal).
 • D.7 Projectes de xarxes ciutadanes d’acollida a persones immigrades (de caràcter pluriennal).
 • D.8 Serveis d’orientació i inserció laboral per a persones immigrades i vulnerables (de caràcter pluriennal).
 • D.9 Serveis d’acollida residencial per a persones immigrades (de caràcter pluriennal).
 • D.10 Serveis d’informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania (de caràcter pluriennal).
 • D.11 Projectes d’alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana (de caràcter pluriennal).
 • D.12 Projectes d’acollida i integració per a persones refugiades (de caràcter anual/pluriennal).

 

Línia E. Suport a l’associacionisme juvenil.

 • E.1 Projectes juvenils (de caràcter pluriennal).
 • E.2 Plans anuals d’actuació d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast territorial (de caràcter pluriennal).
 • E.3 Plans anuals d’actuació d’associacions juvenils d’àmbit local i comarcal (de caràcter pluriennal).

 

Línia F. Programes d’activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d’enfortiment de l’associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.

Són objecte de finançament els programes, projectes i actuacions que fomentin el civisme, la participació ciutadana i el voluntariat, que promoguin el treball comunitari com a metodologia d’intervenció als territoris i que busquin l’enfortiment de l’associacionisme i la millora de la seva sostenibilitat, mitjançant polítiques preventives o accions directes, prestant una atenció específica a la millora de les condicions de vida de les persones gitanes a Catalunya.

 • F.1 Suport a programes estables d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana (de caràcter pluriennal).
 • F.2 Programes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter pluriennal).
 • F.3 Projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l’exclusió social (de caràcter pluriennal).
 • F.4 Programes d’activitats i projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter pluriennal).
 • F.5 Suport a projectes d’enfortiment de l’associacionisme (de caràcter pluriennal).
 • F.6 Programes formatius vinculats al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).

 

Línia G. Programes de suport de serveis socials.

Són objecte de finançament les actuacions en matèria de serveis socials que portin a terme les entitats de serveis socials d’iniciativa social i les privades sense ànim de lucre.

 • G.1 Programes de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials (de caràcter pluriennal).

 

Línia K. Programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per lluitar contra l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

 • K.1 Programes de formació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere (de caràcter pluriennal).
 • K.2 Programes adreçats a la visibilització dels drets de les persones LGBTI (de caràcter pluriennal).
 • K.3 Programes d’atenció i acompanyament a les persones LGBTI (de caràcter pluriennal).
 • K.4 Programes de prevenció de l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (de caràcter pluriennal).

 

Línia L. Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat.

Són objecte de finançament les obres petites i mitjanes d’accessibilitat arquitectònica i d’adequació per a l’accessibilitat a la comunicació a les seus de les entitats on s’ofereixin atenció i serveis socials, per tal d’adequar-se a la normativa d’accessibilitat.

 • L.1 Foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).
 • L.2 Foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment (de caràcter anual).

 

Línia M. Actuacions per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes a l’àmbit laboral.

 • M.1 Accions de sensibilització i promoció per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones en el treball (de caràcter anual).
 • M.2 Elaboració d’eines i materials per fomentar la igualtat d’oportunitats de dones i homes, prioritàriament relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l’accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral (de caràcter anual).

 

Línia N. Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Són objecte de finançament les despeses per a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene personal, roba, medicaments o altres productes, per promoure la millora o la preservació de la salut, i les despeses de manteniment bàsic de la llar, així com qualsevol altra de naturalesa similar.

 • N.1 Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).

 

Línia O. Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

És objecte de finançament la prestació de serveis per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene personal, roba, medicaments o altres productes, per promoure la millora o la preservació de la salut, i les despeses de manteniment bàsic de la llar, així com qualsevol altra de naturalesa similar.

 • O.1 Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).

 

Línia Q. Suport a l’educació en el lleure.

 • Q.1 Projectes d’educació en el lleure (de caràcter pluriennal).
 • Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i als moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).
 • Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i als moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).
 • Q.4 Programa per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual).

 

Línia R. Atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials.

 • R.1 Accions específiques en l’àmbit de l’atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials (de caràcter pluriennal).

 

Línia S. Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.

 • S.1 Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa (de caràcter pluriennal).

 

Subvencions a entitats per a serveis socials

Línia H. Programes de suport a les famílies.

Són objecte de finançament els serveis d’orientació i acompanyament que ofereixen suport integral a les famílies per a la millora del seu benestar emocional i relacional, que les orienten i acompanyen en l’educació i criança dels fills i filles, i els donen suport en les situacions de dificultat que es puguin trobar al llarg del seu cicle vital.

 • H.1 Serveis d’acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) (de caràcter pluriennal).
 • H.2 Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) i programes d’orientació educativa (de caràcter pluriennal).

 

Línia I. Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.

Són objecte de finançament els programes que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre en matèria d’infància i adolescència que contribueixin a la desaparició de la situació de risc i que s’implementin en funció de les mesures d’atenció social i educativa que estableix l’apartat e) de l’article 104 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Estan excloses d’aquesta línia de subvenció les entitats que presten servei en les àrees bàsiques de serveis socials dels municipis o consells comarcals amb les quals s’hagi pactat la total inclusió dels serveis d’intervenció socioeducativa en el contracte programa per al 2017.

 • I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).
 • I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).
 • I.3 Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).
 • I.4 Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

 

Línia J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d’exclusió social.

 • J.1 Servei de tuteles per a persones grans amb dependència o risc social (de caràcter pluriennal).
 • J.2 Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
 • J.3 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
 • J.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
 • J.5 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
 • J.6 Serveis per a persones amb discapacitat sensorial (de caràcter pluriennal).
 • J.7 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual (de caràcter pluriennal).
 • J.8 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).
 • J.9 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).
 • J.10 Servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).
 • J.11 Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).
 • J.12 Servei de tutela per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).
 • J.13 Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).
 • J.14 Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).
 • J.15 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).
 • J.16 Servei de prevenció per a persones afectades pel virus VIH/sida. Servei d’acompanyament a la vida autònoma (de caràcter pluriennal).
 • J.17 Servei de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).
 • J.18 Servei de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).
 • J.19 Programa per a les regularitzacions d’usuaris de la convocatòria d’entitats d’exercicis anteriors (de caràcter anual).

 

Bases

Font: Xarxanet.org