S’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients de la COSPE 19-20

Amb aquesta resolució s’aproven criteris de flexibilització dels projectes del 2020 per tal de permetre a les entitats poder percebre els ajuts encara que hagin hagut de canviar o alterar els seus projectes si compten amb la conformitat del Departament.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat una resolució per la qual s’aixeca la suspensió de la tramitació dels expedients derivats de la Resolució TSF/1962/2019 (COSPE 19) i es possibilita la flexibilització de les actuacions subvencionades per l’anualitat 2020 mentre estigui vigent l’estat d’alarma.

D’acord amb la declaració de l’estat d’alarma (RD 463/2020, de 14 de març), s’han suspès els terminis per a la tramitació dels procediments administratius. Tanmateix, s’han establert excepcions a la suspensió general que permeten la tramitació d’alguns procediments.

Punts a tenir en compte

– Possibilitat d’impulsar la tramitació de la revisió de la justificació de les despeses 2019.

La resolució permet, d’una banda, que l’entitat pugui sol·licitar que el seu expedient es tramiti perquè el Departament revisi la seva justificació i, d’altra banda, que l’entitat pugui continuar amb el termini de presentació de justificants suspès a l’espera que s’aixequi la suspensió general dels terminis administratius.

Amb aquesta mesura es vol evitar que la suspensió de terminis administratius perjudiqui els drets i interessos de les entitats.

– S’activen les bestretes de les subvencions 2020 sense necessitat de revisar els justificants 2019.

Aquesta disposició només s’aplicarà a les entitats que manifestin expressament la voluntat que se les aixequi la suspensió de terminis i que a més, declarin responsablement que no han tramitat ni tramitaran cap expedient de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les subvencions, amb l’excepció dels expedients temporals d’ocupació.

Amb aquesta mesura es vol avançar els pagaments de les subvencions 2020 per tal que les entitats puguin disposar dels recursos com més aviat millor.

– S’admeten les despeses de l’any 2020, malgrat que els projectes no hagin pogut assolir els objectius o les finalitats previstes atesa la situació actual d’emergència sanitària.

Amb aquesta mesura s’obre la possibilitat d’admetre, verificar i finalment pagar les despeses que les entitats hagin tingut l’any 2020 per tirar endavant els seus projectes malgrat les dificultats per completar-los o executar-los i encara que no s’hagin assolit els objectius que s’hi havien plantejat quan es van presentar al Departament per optar a l’ajut.

– Adaptació de l’objecte, finalitat o modificació de les actuacions subvencionades.

Es permet a les entitats beneficiàries poder adaptar l’objecte, finalitat o modificar les actuacions subvencionades que siguin necessàries per fer front a la situació de l’estat d’alarma.

Caldrà que les entitats sol·licitin i expliquin els canvis i adaptacions i que el Departament les accepti i validi. La resolució incorpora un annex amb un llistat de les possibles situacions d’adaptació que recullen els diferents supòsits per permetre a les entitats plantejar al Departament un canvi o variació del projecte inicialment presentat.

Amb aquesta resolució s’aproven criteris de flexibilització dels projectes del 2020 per tal de permetre a les entitats poder percebre els ajuts encara que hagin hagut de canviar o alterar els seus projectes si compten amb la conformitat del Departament.

Font: Gencat.cat