Registre de grups d’interès de Catalunya

A les entitats federades es recomana que estiguin registrades, tant per la seva activitat com pels contactes que es puguin establir dins dels actes convocats per la FCVS

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques va realitzar el 31 de març una Jornada informativa sobre els grups d’interès de Catalunya. La Jornada, de caràcter informatiu, va  donar a conèixer el nou decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya, no només de la Generalitat

Per la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern la Generalitat de Catalunya el 2016 obre un registre per fer públics els grups d’interès que realitzen influència davant les institucions públiques.

El nou decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya, no només de la Generalitat. Com a novetat més important es destaca que el Registre passa a ser genèric per a totes les institucions que no en tinguin cap de propi i estiguin obligades a publicitar les agendes dels seus càrrecs polítics: diputacions, ajuntaments, consells comarcals, col·legis professionals, universitats

D’altra banda, a les federacions ens recomanen que les federades estigueu registrades (per la vostra activitat i també pels contactes que es puguin establir dins dels actes convocats per la FCVS).

Registre Grups d’interès

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, va establir la necessitat de crear un Registre de grups d’interès que vetlli per la correcta inscripció i control d’aquests grups.

Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general. En aquest sentit, les associacions, fundacions o federacions també podran ser considerades grups d’interès, si amb la seva activitat pretenen canviar polítiques socials o de govern. Aquestes entitats s’haurien d’inscriure dins de la Categoria III, d’organitzacions no governamentals.

En data 21 de juny de 2016 el Govern ha aprovat el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública, entre les quals hi ha el protocol d’actuació aplicable a les relacions dels alts càrrecs i del personal directiu de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic amb els grups d’interès.

Més informació

Podeu trobar tota la informació relacionada amb el Registre de grups d’interès al web del Departament de Justícia o podeu accedir directament al tràmit d’inscripció. Si teniu algun dubte a l’hora d’emplenar el formulari, podeu consultar la guia d’ajuda