Recomanacions per a l’organització de grups de persones voluntàries

La FCVS ha validat el document que ha publicat el departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal d’adaptar l’activitat voluntària a les fases inicials de desconfinament amb prudència i seguretat

Ja està en marxa la desescalada pel confinament per la pandèmia de la COVID-19. Per tal de proporcionar informació sobre l’adaptació de la tasca voluntària en les diferents fases del desconfinament, i per planificar-ne la reactivació a cada territori amb prudència i seguretat, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat un conjunt de recomanacions amb la validació de la FCVS.

Mobilitat i trobades de grup

Els projectes de voluntariat que han estat aturats temporalment per la situació de confinament total i de limitació de mobilitat prèvies a la fase 0, tenen la possibilitat de reactivar-se de manera progressiva durant les fases inicials de desconfinament.

Fase 0

Les activitats de voluntariat presencials que es poden portar a terme han de complir les següents condicions:

–  L’activitat de voluntariat ha de ser un servei essencial i atendre persones vulnerables en el marc de l’emergència sanitària i social

– L’activitat s’ha de desenvolupar, preferentment, en les franges horàries que no coincideixin amb els horaris d’autorització d’activitat per a la gent gran (de 10 a 12 del matí i de 7 a 8 de la tarda).

– El desplaçament de la persona voluntària des del domicili al lloc on desenvolupa l’acció ha de ser el més limitat i curt possible.

– El temps que la persona voluntària està fora del domicili és l’estrictament necessari per desenvolupar l’acció.

– Les persones voluntàries que desenvolupen l’acció no poden ser persones de risc per la COVID-19

No està permesa cap mena de reunió o trobada física entre les persones. Només està permesa l’acció voluntària essencial que entra en contacte amb altres persones de manera puntual i que limita al màxim l’aproximació física.

Fase 1

Les entitats de voluntariat juntament amb les persones voluntàries han de valorar i decidir quines activitats presencials que impliquin sortida al carrer poden reactivar-se, tenint en compte:

– L’activitat ha de ser considerada rellevant i necessària per a l’interès públic i la seva necessitat ha d’estar justificada. Caldrà prioritzar el voluntariat d’atenció social per atendre les persones vulnerables en el marc de l’emergència sanitària i social malgrat es permetrà accionar el voluntariat en àmbits diferents.

– El desplaçament de la persona voluntària des del domicili al lloc on desenvolupa l’acció s’ha de desenvolupar dins dels límits geogràfics de la regió sanitària on viu.

– El temps que la persona beneficiària i la voluntària romanen fora del seu domicili ha de ser l’estrictament necessari per desenvolupar i rebre l’acció.

– Les persones voluntàries no poden ser persones de risc per la COVID-19

– Es permeten trobades entre la persona voluntària i la persona beneficiària per realitzar tasques d’acompanyament i suport, si aquesta trobada és essencial per desenvolupar l’acció voluntària de suport en activitats o de suport emocional. No s’autoritzen trobades de 3 ó més persones.

Desescalada progressiva i màxima prudència

La reactivació dels projectes de voluntariat s’ha de programar seguint els principis de màxima precaució i cautela, recomanant-se les següents pautes:

Mantenir els dispositius, circuits i accions que s’han organitzat les darreres setmanes per desenvolupar l’acció del voluntariat a distància durant les fases de confinament total.

Reactivar només aquells tipus d’actuacions imprescindibles i necessàries, tenint en compte l’interès general i els beneficis a la comunitat. Així i tot, es recorda que el voluntariat sanitari presencial està desaconsellat.

– Ser molt curosos en l’activació de les persones vulnerables i/o amb patologies prèvies.

– Reactivar el voluntariat amb responsabilitat i proporcionalitat, tenint com a punt de referència la reactivació de l’activitat del personal contractat de la mateixa entitat en cas que en una mateixa organització hi convisquin.

-Organitzar l’activitat de voluntariat i la seva reactivació en equips de treball separats, i identificar les tasques en què serà difícil respectar la distància de seguretat i buscar possibles solucions.

Formar les persones voluntàries que es reactivaran progressivament en les qüestions vinculades a la seguretat, protecció i limitacions de la seva acció, informant amb claredat i responsabilitat dels límits de la seva acció i capacitant-los per poder desenvolupar-la amb garantia.

Requisits per a la reactivació i el desescalament

Respectar i complir les instruccions de les autoritats sanitàries, de protecció civil i de serveis socials.

-Coordinar-se convenientment amb els serveis socials bàsics de cada territori en el cas del voluntariat social.

– Disposar del certificat específic de mobilitat que acredita estar realitzant tasques de voluntariat, validat per tots els agents competents. Cal descarregar-lo i portar-lo a sobre degudament signat. A més a més, sempre s’ha de dur el certificat autoresponsable degudament omplert, així com el corresponent ful de compromís que l’acredita com a voluntari d’una entitat o document acreditatiu equivalent. També és necessari que la persona voluntària estigui assegurada d’acord amb el que estableix la normativa.

Podeu trobar els dos cerficats en aquest enllaç.

– Cal disposar i dotar el personal voluntari dels equips de protecció, que seran fonamentalment mascaretes, guants i, si escau -i d’acord amb l’avaluació de riscosulleres. Caldrà també incorporar gels hidroalcohòlics a disposició de les persones voluntàries i que les persones voluntàries actuïn amb diligència en la neteja de mans i mantinguin la distància de seguretat interpersonal de 2 metres.

Proposta de mesures d’higiene personal

Seguir les recomanacions del Departament de Salut:

CanalSalut

Treball i Afers Socials