Quins són els drets i deures de les persones voluntàries?

Les veritables protagonistes de la Llei de Voluntariat i Foment de l’Associacionisme són les persones voluntàries, doncs són l’element imprescindible perquè existeixi el voluntariat a Catalunya.

És per tant molt important tenir clars els drets i deures de les persones voluntàries perquè no siguin utilitzades per a finalitats no apropiades i perquè sempre puguin organitzar-se i defensar-se, fent sentir la seva veu i difonent els seus plantejaments.

Les persones que participen en programes de voluntariat tenen els drets d’obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·laboren, informació sobre l’entitat, així com la formació i tots els recursos necessaris per a l’acompliment de la seva activitat. També poden acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de la seva acció voluntària, així com la seva desvinculació.

Per altra banda els seus deures són cooperar en la consecució dels objectius dels programes en què participen, i participar activament per fer efectiu un treball coordinat en els programes, així com en la formació acordada. Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes internes i observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis. Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i de les altres persones voluntàries amb els quals col·laborin i mantenir la confidencialitat de la informació coneguda en l’acompliment de la seva activitat.

Aquesta delimitació de drets i deures intenta deixar clar que la persona voluntària ha de tenir l’oportunitat de participar i cooperar en la definició del seu treball, en el marc de l’entitat que el gestiona, en cap cas substituirà la feina d’un professional i rebrà la formació i els recursos necessaris per fer bé la seva feina. En contrapartida haurà de respectar els drets de les persones i entitats destinatàries del seu servei, actuant amb la responsabilitat i actitud corresponents.

En definitiva es tracta que les persones voluntàries col·laborin amb les entitats que organitzen el treball voluntari, en un marc legal que respectant els seus drets i deures, els hi faciliti les millors condicions possibles per a fer una acció voluntària de la major qualitat possible en benefici de totes les parts que hi intervenen.

La prova del cotó sobre els drets i deures és precisament la seva transparència i coneixement públic. En qualsevol entitat on treballen persones voluntàries, tothom ha de poder conèixer amb facilitat quin és el conjunt d’oportunitats i obligacions que té l’entitat i les persones voluntàries, partint precisament del respecte al compromís de totes les parts per desenvolupar la seva tasca de la millor manera possible.

Autor: Ramon Nicolau, membre del Consell Directiu de la FCVS i director adjunt de la Fundació APIP-ACAM (@RamonNicolau1)