Quins són els drets i deures de les entitats?

Els protagonistes complementaris de la Llei de Voluntariat i Foment de l’Associacionisme són les entitats, doncs són un element imprescindible per a la concepció catalana del voluntariat. L’existència d’unes organitzacions que associen i canalitzen el treball dels voluntaris, vetllen per la seva complementarietat i protegeixen la continuïtat de l’acció voluntària, aconseguint que la baixa d’una persona voluntària no deixi desatesa una necessitat social.

És per tant important el fet de tenir clars els drets i deures de les entitats perquè no siguin utilitzades per a finalitats no apropiades i sempre puguin organitzar-se i defensar-se, fent sentir la seva veu i difonent els seus plantejaments.

Les entitats amb programes de voluntariat tenen el dret d’escollir lliurement la persona voluntària segons la naturalesa i les característiques de la tasca que s’ha de dur a terme i demanar-li respecte pels valors i la missió de l’entitat. Reclamar al voluntari que dugui a terme la formació acordada per poder acomplir adequadament la seva tasca. Desvincular, justificadament, el voluntari del programa de voluntariat en què participa si incorre en l’incompliment manifest del full de compromís. En definitiva es reserven el dret d’admissió de voluntaris a la seva entitat.

Per altra banda els seus deures són:

  • Disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat, disposar d’informació sobre l’entitat i les seves activitats, tenir un responsable de la coordinació dels voluntaris i un pla de formació o itinerari formatiu per a les persones voluntàries.
  • Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís i d’un element identificador. Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat de voluntariat i de les activitats que desenvolupen.
  • Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat de voluntariat en els termes que estableix la llei. Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i assegurar les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent.
  • Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció voluntària.
  • Facilitar la participació de les persones voluntàries en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària que es vulguin desenvolupar. Participar activament en els protocols i els mecanismes que s’estableixin per combatre els maltractaments i posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials en cas que se’n detectin indicis en les persones ateses.

En definitiva es tracta de què les entitats que organitzen el treball voluntari, han de dedicar part dels seus esforços i atenció a protegir, respectar, mimar i escoltar la tasca dels voluntaris, respectant els seus drets i deures, i facilitant les millors condicions possibles per a fer una acció voluntària de la major qualitat possible en benefici de totes les parts que hi intervenen.

La prova del cotó sobre els drets i deures és precisament la seva transparència i coneixement públic. En qualsevol entitat on treballen persones voluntàries, tothom ha de poder conèixer amb facilitat quin és el conjunt d’oportunitats i obligacions que té l’entitat i les persones voluntàries, partint precisament del respecte al compromís de totes les parts per desenvolupar la seva tasca de la millor manera possible.

Autor: Ramon Nicolau, membre del Consell Directiu de la FCVS i director adjunt de la Fundació APIP-ACAM (@RamonNicolau1)