Què hem de tenir en compte a l’hora d’elaborar un Pla de formació a la nostra entitat?

El Pla de formació ens ajudarà a identificar quines necessitats formatives tenen les persones voluntàries per tal garantir el desenvolupament de la seva tasca.

La formació forma part de l’acord que s’estableix entre l’entitat i la persona voluntària per tal d’avalar que la seva acció dins l’entitat afavorirà a una millora de la realitat social atesa.

Per tant, el Pla de formació ens ajudarà a poder identificar l’itinerari formatiu que cal que realitzin els voluntaris i voluntàries per tal d’adquirir coneixements, habilitats i eines per desenvolupar la seva tasca dins el marc de la nostra entitat.

A l’hora d’elaborar el nostre Pla de formació haurem de tenir en compte els següents punts:

1. D’on venim?

El panorama social actual està en ple canvi i això provoca que, tant les organitzacions com els seus membres, se situïn enfront de grans reptes que demanen certes habilitats específiques, per afrontar amb seguretat i recursos les diferents situacions en les quals es poden trobar en els seus àmbits d’actuació.

Per això, les entitats han de tenir la capacitat de dibuixar una situació de partida respecte dos conceptes: els reptes als que cal fer front respecte al voluntariat i els factors que possibilitaran o dificultaran la posada en marxa d’un Pla de formació.

2. Què necessitem a nivell formatiu?

Tenint en compte el nostre punt d’inici, identificarem quines són les necessitats formatives dels nostres voluntaris i voluntàries. Això ens permetrà donar-los les eines necessàries per poder desenvolupar la seva tasca. A l’hora de definir aquestes necessitats hem de ser conscients de les que ja tenim i les que s’hauran de cobrir en un futur.

Una manera de fer-ho és plantejant-nos quins són els canvis que s’han d’afrontar i quins coneixements cal tenir per fer-ho. També saber en quina mesura i grau les persones voluntàries tenen o hauran d’adquirir aquests coneixements.

captura-de-pantalla-2016-10-26-a-las-12-53-223. Quines competències cal desenvolupar?

Cal definir allò que necessitarà una persona voluntària que vulgui desenvolupar una tasca dins la nostra entitat. En aquest sentit hem de tenir en compte el coneixement, l’habilitat i l’actitud que cal tenir enfront de la realitat social.

Per aconseguir-ho, serà necessari tenir una visió de tots els perfils de persones voluntàries que conformen l’entitat segons el tipus de tasca que desenvolupen i així, poder identificar quins són els aspectes necessaris per a cada categoria. D’aquesta manera també veurem on tenim les nostresmancances.

En aquest punt hem d’intentar vincular les nostres necessitats amb les del voluntariat, aconseguir que mitjançant la formació els voluntaris i voluntàries sentin l’entitat com a seva i que la formació acabi contribuint més enllà de la tasca voluntària.

4. Quins objectius hem d’assolir pel que fa a la formació?

Una vegada tinguem identificades les competències necessàries, podem definir els objectius del nostre Pla de formació. En aquest sentit podem establir-ne de dos tipus: generals i específics. En el primer cas, s’haurà d’identificar quin és l’objectiu del Pla de formació de manera que es vegi il·lustrat el nostre fi quan parlem de formació de voluntariat. Pel que fa a l’objectiu específic, caldrà incidir en l’objectiu general i desgranar quines especificitats cerquem per aconseguir les competències establertes.

5. Establir els itineraris formatius de l’entitat

En aquest punt, cal tenir present quins coneixements, habilitats i actituds demanarem a qualsevol persona voluntària en el moment que s’incorpori a l’entitat i quines es podran adquirir al llarg del temps. És a dir, quines competències s’han de tenir abans d’incorporar-se a l’entitat, una vegada ja en formi part i en un futur. També hem de preveure el temps de dedicacióque serà necessari.

És convenient comptar amb diversos itineraris formatius que incloguin allò que se li està demanant a la persona voluntària mentre estigui vinculada a l’entitat. Això ens facilitarà la feina a l’hora de saber en quin moment es troba la persona voluntària i cap on ha d’anar la seva formació.

Per aconseguir això podrem establir diferents nivells segons les competències a treballar:

  • Formació bàsica: fase d’adquisició de competències transversals vinculada a l’acollida. Moment de donar a conèixer la filosofia o missió de l’entitat.
  • Formació específica: establir els cursos que serviran per proporcionar l’aprenentatge de les competències pròpies del nostre àmbit i que complementaran la nostra formació.
  • Formació continuada: no podem deixar de banda la formació un cop ja som dins de l’entitat. Això ens permetrà seguir endinsant-nos i treballant més a fons.

captura-de-pantalla-2016-10-26-a-las-12-54-346. Assentar el Pla de formació

Toca analitzar-nos a nosaltres mateixos i ser conscients de la capacitat que tenim com a entitat per implementar aquest Pla de formació. Hem de tenir clar què som capaços d’assumir.

Posteriorment, haurem de definir com arribarem a aquests objectius i quines seran les persones implicades en el camí.

7. Valoració dels objectius aconseguits amb el Pla

Finalment, haurem de realitzar una valoració dels resultats de les accions formatives per tal de ser conscients de si hem aconseguit els nostres objectius previstos. Per això, caldrà establir una sèrie d’indicadors. Aquests poden ser quantitatius (nombre de participants, accions formatives a desenvolupar, persones que han fet l’itinerari, hores dedicades…) i qualitatius(satisfacció, transmissió dels coneixements, adequació dels continguts a les necessitats…)

També podem afegir indicadors per mesurar aspectes concrets a curt termini, i altres a llarg termini, que marcaran l’impacte de la formació en el funcionament de l’entitat.

 

Font: xarxanet.org