Què ha de ser el Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat?

Una de les novetats que incorpora la Llei del Voluntariat i foment de l’Associacionisme de Catalunya és la creació del Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Aquest registre permetrà disposar d’una font d’informació actualitzada i rigorosa de les entitats que, al nostre país, treballen des del voluntariat.

La Llei fixa que aquest registre s’haurà d’habilitar i posar en marxa pròximament i, per tant, aprofitant que encara no està creat, gosem en somiar com voldrem que sigui:

  • Caldria que a Catalunya es pogués racionalitzar, ordenar, estructura i optimitzar el nombre de registres i censos. Totes les entitats, a patir de la seva forma jurídica, haurien de poder identificar quines són les característiques que les poden fer d’un cens o d’un altre i, per tant, ja en la seva constitució haurien de poder integrar-se en el registre corresponent.
  • Cal ambicionar que el nou registre esdevingui útil alhora de no haver de presentar més documentació a l’administració per aquelles entitats que en formen part (com assenyala la llei), útil per a esdevenir una autèntica base de dades informativa del sector (si no sabem com trobar-nos, com podrem treballar en xarxa?), útil per tenir una visió actualitzada dels conjunts d’entitats que formem part d’aquesta xarxa…
  • És d’esperar que el nou registre pugui fonamentar-se des del realisme i el pragmatisme: les entitats no han de viure de manera complexa el fet de formar-ne part, ha de poder ambicionar que totes les entitats en formin part (i no només unes quantes), ha de contemplar la riquesa de les entitats de primer nivell, la seva vinculació amb entitats de segon nivell i el paper de les de tercer nivell, tot poden apuntar les relacions federatives i confederatives existents de manera oberta i transparent.

El nou registre, com tota novetat, és una oportunitat. Les tecnologies actuals, la professionalitat i profunditat del sector i la trajectòria que ens avala, ens permetrà que aquesta oportunitat la puguem aprofitar de valent!

Autor: Albert Riu i Mas, secretari tècnic del MCECC (@ariumas)