Què és el Programa Català de Refugi?

El projecte de mentoria té el propòsit d’atendre les necessitats bàsiques de les persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades.

El Programa Català de Refugi (PCR) és un projecte de solidaritat envers les persones refugiades i sol·licitants d’asil que inclou accions de mentoria i protecció amb l’objectiu d’aconseguir la seva plena integració a la societat. La iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vehicula aquest acompanyament voluntari mitjançant grups d’entre 2 i 5 mentors o mentores perquè facin costat a una persona o família refugiada i les ajudin a assolir la plena autonomia social i laboral.

En aquest sentit, atendre les necessitats bàsiques dels refugiats i refugiades i de les persones sol·licitants de protecció internacional és el nucli dur del programa. El PCR, tanmateix, integra la renda garantida de ciutadania per a aquest col·lectiu que no ha assolit una autonomia suficient. A més, el programa també proporciona recursos d’habitatge que ofereixen diferents titulars, entre ells, l’Administració Pública, entitats, empreses i particulars mitjançant un tràmit digital.

Els grups de mentoria per acompanyar a les persones demandants d’asil participen en una formació inicial de 12 hores. Les persones membres es troben setmanalment entre 2 i 4 hores durant 8 mesos, que són prorrogables a 12. Les relacions de mentoria estan orientades a donar-los suport en el seu procés d’aprenentatge i consolidació de la llengua, de descoberta de l’entorn i d’ampliació de la xarxa social, a més de la recerca de feina. Per aconseguir-ho, és important el domini de la llengua. Per això, el 82,7% de mentors i mentores parlen una llengua estrangera a banda del català i el castellà.

El nombre de persones voluntàries inscrites per fer la tasca de mentoria és de 2.698. Fins al moment, s’han constituït 128 tàndems dels 225 programats pel 2019. Demogràficament, el 71,4% són dones i un 75,9% tenen estudis superiors. En total, 288 municipis representen la xifra total de mentors i mentores, tot i que el 46% resideixen a Barcelona.

Font: Xarxanet.org