Què és el Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat?

El Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya és una proposta formativa adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’intervenció i als seus dirigents, impulsada des del Govern i amb la participació d’escoles i entitats de formació, d’experiència reconeguda.

El Pla de formació (PFAVC) ha de donar resposta a totes les persones voluntàries de tot el territori de Catalunya, en tots els camps d’actuació (ambiental, comunitari, cultural, juvenil, internacional i social) i a tots els nivells (tant les persones voluntàries que fan tasques directes sectorials, les que fan tasques de gestió o les que fan tasques de direcció i representació).

Per fer possible aquest accés a la formació des dels diversos territoris, però també atenent els criteris de conciliació horària de la vida associativa, el Pla reconeix les diferents escoles de les entitats, els hi permet formacions en línia i disposa també d’una aula virtual.

Amb la intenció que les persones i entitats puguin conèixer tota l’oferta formativa d’associacionisme i voluntariat reconeguda en el PFAVC i la puguin utilitzar en la planificació de la formació dels seus voluntaris, la Generalitat posa a l’abast de les entitats el  Llistat d’escoles, el Catàleg i l’Agenda virtual del PFAVCque recull tots els cursos que en formen part i especifica: el nombre d’hores, l’àmbit (sectors i gestió), la temàtica, els destinataris, les escoles que els imparteixen i les dades bàsiques per contactar amb aquestes.

La Generalitat destina, anualment, una línia d’ajuts per als cursos que s’adreça a les escoles i les entitats de formació del PFAVC, i en concret a cadascuna de les convocatòries anuals de cursos. Per altra banda, les entitats de voluntariat o qualsevol institució pública o privada pot plantejar a qualsevol Escola la demanda de realització d’un curs o altra activitat formativa, i poden plantejar a la Generalitat el seu cofinançament.

La diversitat de cursos i temàtiques que ofereix el PFAVC representa una bona base i un bon recurs per a les entitats de cara a poder elaborar els plans de formació del voluntariat i de les persones que els coordinen. La xarxa d’escoles de formació del voluntariat està consolidada després de molts anys de funcionament i s’adapta bastant a les noves necessitats del voluntariat.

Lògicament el gran nombre de persones voluntàries, la seva variada procedència i el limitat temps disponible de molts d’ells, així com la seva rotació, fan que les necessitats de formació de les persones voluntàries a Catalunya siguin contínues i molt grans, per tant el PFAVC és una bona eina, però necessita més recursos i més temps per poder atendre totes les necessitats.

Autor: Ramon Nicolau, membre del Consell Directiu de la FCVS i director adjunt de la Fundació APIP-ACAM (@RamonNicolau1)