Què és el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya?

Per assegurar la coordinació del voluntariat a Catalunya, la Llei crea El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC) com un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat. Aquest ha de ser el principal espai d’interlocució entre les Administracions i les entitats en matèria d’associacionisme i voluntariat.

És responsable de l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat, per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i consolidació.

Per això les seves funcions són:

  • Elaborar i proposar informes, estudis i dictàmens respecte a les polítiques, les actuacions, els programes i els projectes de la Generalitat de Catalunya en matèria d’associacionisme i voluntariat.
  • Proposar projectes d’interès especial per al teixit associatiu i el voluntariat.
  • Elaborar els plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures en relació amb les matèries associatives i de voluntariat, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
  • Prestar suport a les entitats perquè millorin la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb les administracions.

Està format per les diferents Administracions Públiques competents en matèria de suport a l’associacionisme i el voluntariat i també per tot el sector associatiu i de voluntariat de Catalunya a nivell sectorial i en representació dels àmbits: social, cultural, comunitari, juvenil, ambiental i internacional. També té representants del món sindical, patronal i de les empreses.

El CAVC, que existeix des de l’any 2010, el convoca el Govern quan ha de tramitar noves lleis, i té sentit en el moment que les entitats del sector el fan servir com espai de coordinació i caixa de ressonància de les seves demandes i reivindicacions. Sovint només funciona de manera reactiva davant errors o retallades de les Administracions.

Autor: Ramon Nicolau, membre del Consell Directiu de la FCVS i director adjunt de la Fundació APIP-ACAM (@RamonNicolau1)