Funcions de la figura del tresorer/a en una associació

JAUME MONTSERRAT
Tresorer de la FCVS
Representació de VAE

 

 

Mes enllà de les responsabilitats formals d’aquesta figura, la seva aportació de valor a l’associació és la d’aportar criteri econòmic a la gestió de l’organització. A més  del Balanç i del Compte de resultats,  des de tresoreria s’haurà de difondre i fer entendre la idea del Flux de Caixa i del Pressupost. Vegem-ho:

El Flux de Caixa, a diferència del balanç i del compte de resultats, explica quan entren i surten els diners. Existeix una diferència clara entre el moment que es comptabilitzen els diners i el moment en què es cobra o es paga. Una previsió de cobraments i de pagaments ajuda a garantir la solvència de l’entitat.  El flux de caixa ens ajuda a conèixer si rebem el finançament dels proveïdors previstos, i/o si donem finançament als clients. Les dues dimensions ens faran entendre les necessitats totals de finançament.

En el cas de les associacions, i quan l’obtenció de subvencions és una part significativa del total d’ingressos, convé fer un seguiment individualitzat i detallat de cada una de les subvencions sol·licitades, per tal de corregir les previsions d’ingressos el més aviat possible, i veure quin serà el resultat final.

El  Pressupost ens permet projectar el resultat esperat en el futur, i ajuda a prendre decisions abans de trobar-nos en un carreró sense sortida. El pressupost està basat en la millor estimació que podem fer, basats en dades històriques i en el coneixement del compromisos i decisions de futur de l’entitat.  Las desviacions respecte al pressuposat ens ajuden a actualitzar-lo, corregir-lo i fer-lo més acurat.

El coneixement d’aquestes dades ha de ser compartit per tot els membres del Consell Directiu,  i per l’equip tècnic, per tal de facilitar la presa de decisions de cara al futur de l’entitat. I és una funció del tresorer/a ajudar a què s’entenguin.