Eleccions municipals: les entitats socials proposen

RAMON FARRÉ

Coordinador Territorial de la FCVS – Lleida

Voluntari a l’associació Sant Vicenç de Paül

Davant de les properes eleccions municipals, entitats socials membres de la Federació Catalana de Voluntariat Social han redactat un manifest adreçat als partits polítics que hi concorren i al conjunt de la ciutadania, amb  l’esperança que les propostes que s’hi fan ajudin a orientar els programes electorals i, també, les polítiques de les administracions locals que es constitueixin posteriorment, per les raons que s’exposen en aquest article.

Els ajuntaments, consells comarcals i diputacions dirigeixen la seva acció a promoure el bé comú i l’interès general, com també ho fan les entitats socials, sense que ningú pugui reclamar el monopoli de la consecució de la justícia, la cohesió socials i l’erradicació de la pobresa i de qualsevol forma d’exclusió. Per tant, el que cal i es demana en el manifest és una cooperació constructiva per analitzar la realitat social i encertar en el disseny, l’execució i l’avaluació de les polítiques socials compartides, que han de tenir una visió global a mitjà i llarg termini. El qui dia passa, any empeny, no serveix.

Les polítiques que sorgeixin d’aquesta cooperació  requereixen un salt endavant significatiu en l’esforç pressupostari de les entitats socials i de les administracions locals.  Durant els anys 2024-2027, el creixement pressupostari  de les dites administracions hauria de permetre doblar, els recursos esmerçats l’any 2023, per tal de fer front amb garanties als molts i creixents requeriments que les polítiques públiques en l’àmbit social han d’atendre. 

Una planificació pluriennal de programes a desenvolupar, de recursos destinats i d’aportacions a les entitats socials, amb fórmules de finançament estables en el temps (contractes-programa o fórmules equivalents), permetria a aquestes planificar la seva feina a mitjà i llarg termini, de manera concordant amb la durada dels projectes a desenvolupar, assegurar-ne l’eficàcia i garantir unes condicions de treball dignes a les persones contractades.

La contribució de les entitats al bé comú es fa, en una bona part, mitjançant el voluntariat social, component essencial de les democràcies avançades.  El voluntariat no deixa espais al populisme i a l’aprofitament de les vulnerabilitats de persones i grups, la qual cosa pot conduir a reptes a llarg termini en matèria de cohesió social de difícil solució. El manifest demana, consegüentment,  que les administracions locals facin tot el possible per promoure el voluntariat social i les seves entitats i el seu coneixement  pel conjunt de la societat.

El manifest està signat per les següents entitats:  Acompanyament al dol, AECC, AFANOC, AIC Sant Vicenç de Paül, AFALL, AMILL, ASPROS,  Banc dels Aliments, Càritas, Coordinadora de la gent gran, Down-Lleida, Dret a morir dignament, FCVS, FEM, Ilersis, Mestral, ONCE, Salut Mental Ponent, Arrels Sant Ignasi, Sant Joan de Déu i Verge Blanca. Agraïm als partits polítics la bona acollida donada al manifest i confiem que es faci possible el que és necessari: la protecció dels drets de tothom i una societat inclusiva i cohesionada amb justícia social.