El document de voluntats anticipades

DMD Catalunya

GLÒRIA RIBAS SERRA

Voluntària de l’Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya

El Document de Voluntats Anticipades (DVA) es fonamenta en el respecte als valors vitals i en la promoció de l’autonomia de les persones. És un document que permet deixar constància escrita de les instruccions sobre les actuacions sanitàries que es desitgen o es rebutgen en determinades situacions relacionades amb l’estat de salut i la malaltia. El contingut del DVA va adreçat al metge o metgessa que tracta al pacient per a quan les circumstàncies de la persona no li permetin expressar la seva voluntat i decidir per ella mateixa.

El reconeixement legal del DVA a Catalunya es troba a la Llei 21/2000, de 29 de desembre, que tracta els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. El poden fer les persones majors d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure. També es pot designar un representant, que serà l’interlocutor amb el metge o metgessa si la persona no pot expressar-se.

Per tal de verificar la capacitat i la llibertat de la persona que fa el DVA, la llei de l’any 2000, assenyala que es pot formalitzar mitjançant un dels següents procediments:

a) Davant de notari, que en dona fe.

b) Davant de tres testimonis majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar, dels quals dos, com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant.

Aquesta llei ha estat modificada recentment, per la Llei 2/2004, del 6 de febrer, per tal d’afegir un tercer procediment als dos anteriors amb el text següent:

c) Davant un professional sanitari de l’àmbit de l’atenció primària, hospitalària o sociosanitària, preferentment dels centres de referència per al pacient.

Aquest tercer supòsit entrarà en vigor el dia 8 d’abril de 2024. L‘Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya (DMD-Cat) ha estat la impulsora d’aquest canvi que impacta positivament sobre els col·lectius més vulnerables de la nostra societat, la gent amb pocs recursos econòmics i la gent gran. Per a ells, anar a la notaria o trobar tres testimonis són dificultats considerables. A més, compromet la seva intimitat, perquè els obliga a compartir el contingut del seu testament vital.

Des de l’Associació DMD-Cat creiem que és important difondre aquest nou procediment per a la formalització del DVA i que cal una campanya informativa del Departament de Salut que arribi a tots els usuaris de la sanitat.

La nostra proposta inicial a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, va ser que el DVA es pogués fer davant dels i les professionals del treball social dels centres sanitaris. Des de l’Associació DMD-Cat continuarem insistint en el fet que es contempli aquesta possibilitat, donat que és el col·lectiu que, juntament amb el d’infermeria, informa i orienta habitualment als pacients sobre els aspectes del DVA.

El reconeixement del paper de testimoniatge en l’atorgament del DVA als professionals del treball social completaria la funció que ja presten juntament amb el personal d’infermeria i probablement agilitzaria encara més els tràmits.

Aquest any farà quaranta anys que l’Associació DMD-Cat és un referent a Catalunya en la defensa de la llibertat de tota persona a decidir el moment i la manera de finalitzar la seva vida, especialment quan es pateix un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable. Haver aconseguit simplificar i facilitar el tràmit per atorgar el DVA, és una bona manera de començar el 40è. Aniversari.

Des de l’Associació DMD-Cat us encoratgem a què feu el Document de Voluntats Anticipades, un document que és un regal per a vosaltres, per a les vostres famílies i per als professionals sanitaris.