Avantprojecte de Llei de Foment de l’Associacionisme


Posicionament del Consell Directiu de la FCVS davant la redacció d’aquesta normativa.

La reflexió del Consell Directiu de la FCVS parteix del posicionament consensuat i aconseguit en l’anterior redactat de la Llei del 30/07/15 de Voluntariat, que des de la FCVS vàrem valorar molt positivament. I tot seguit estira el fil de la reflexió per ‘posar en evidència’ certes incoherències de base en la nova proposta de text legal.

 


1.- Principis generals en relació a l’Associacionisme

 • Des de la FCVS entenem que s’hagi de promoure el model d’associació. De fet el 60% de les nostres entitats membres són associacions, i la nostra federació té la forma legal d’associació d’entitats.
 • Tot el que pugui afavorir el funcionament, la democràcia interna, la transparència, la fiscalitat i el creixement d’una associació és vital per a nosaltres, i ens trobarà sempre al costat. De fet, aquest model ho promou, però també sabem que no sempre ho garanteix: hi ha associacions carregades de males praxis en transparència i participació.
 • Això no és incompatible amb què tenim un altre 30% d’entitats que tenen forma jurídica de Fundació o de Cooperativa de Treball associat, a les quals reclamem igualment que no tinguin finalitat lucrativa, que tinguin objectius solidaris que vagin més enllà d’atendre als seus membres, que tinguin un pla d’acollida i funcionament de voluntaris a la seva entitat, que sigui públic i que la FCVS valida. I els presentem el Codi Ètic de la FCVS per a què el subscriguin quan sol·liciten l’alta. Volem que siguin transparents respecte al seu funcionament i procés d’incorporació de socis i voluntaris.
 • Tenim també un 10% de grups no constituïts legalment als quals els exigim que no tinguin finalitat lucrativa, que tinguin objectius solidaris que vagin més enllà d’atendre als seus membres, als quals proposem el Codi Ètic de la FCVS i que siguin transparents respecte al seu funcionament i procés d’incorporació de socis i voluntaris.
 • Per aquests grups tenim constituïda una Associació que els fa de paraigües legal (Secretariat Català pel Voluntariat Social) que té com a socis aquests grups informals de voluntariat i rep el suport tècnic de la pròpia FCVS. A través del Secretariat els grups poden assegurar els seus voluntaris i queden coberts altres aspectes de la seva activitat.
 • Per aquest altre 40% d’Entitats de Voluntariat Social, des de la FCVS considerem que cal la mateixa atenció, foment i les mateixes oportunitats que les associacions, per tal que desenvolupin la seva feina, tot afavorint el seu funcionament, la democràcia interna, la transparència, la fiscalitat i el creixement de l’entitat. Tot plegat, en definitiva, afavoreix que puguin fer una tasca transparent amb els seus voluntaris.

 2.- Reflexions en relació a l’Avantprojecte de Llei

 • A partir d’aquestes reflexions prèvies, des de la FCVS llegim el document, partint de la pàgina 5, dins de l’apartat “àmbit d’aplicació”. El primer esborrany que ens presenten diu que “aquesta llei s’aplica a les entitats privades sense afany de lucre que han adoptat la forma jurídica d’associació, que acompleixen activitats d’interès general…”.
 • Amb aquesta definició, excloent, es deixa fora a totes les entitats amb participació de voluntariat que tenen forma jurídica de “fundació”, que també necessiten el suport de la llei i que, per tant, el Govern ha de facilitar suport i fomentar també l’associacionisme en elles. Si no és així, la llei seria discriminatòria i contradictòria amb la Llei 25/2015 de voluntariat i foment de l’associacionisme.
 • Per altra banda, s’ha d’incorporar també a les federacions (entitats de segon o tercer nivell), les quals no necessàriament han de tenir la forma jurídica de “associació”. De fet, tenim coneixement d’alguna federació de segon nivell que té forma jurídica de fundació i que aglutina associacions, fundacions i altres tipus d’organitzacions.
 • Igualment, en la pàgina 10 de l’esborrany sobre “reconeixement institucional”, en l’apartat B es diu que “les administracions públiques de Cat. reconeixen de manera específica les entitats de segon i tercer nivell d’interès general… i de construcció de projectes conjunts de foment de l’associacionisme amb les seves entitats associades”. Si això és així i queda recollit a la llei, donat que les federacions poden tenir incorporades tant associacions com fundacions, han de tenir el mateix dret totes les entitats. Per tant, no poden només quedar incorporades les associacions i no les fundacions. Han de quedar incorporades totes, independentment de la seva forma jurídica.

 

3.- Reflexions sobre la Llei 25/2015 de Voluntariat i Foment de l’Associacionisme versus Avantprojecte de Llei de Foment de l’Associacionisme

El redactat i l‘elaboració de la nova llei de Foment de l’Associacionisme hauria de tenir coherència i línia de continuïtat amb l’anterior redactat. Tenint en compte que ambdues busquen el foment del model associatiu de voluntariat i de l’associacionisme en general.

3.1 Observem el següent en la Llei de Voluntariat i Foment de l’Associacionisme

 • En el preàmbul de la Llei del Voluntariat es deixa clar que el voluntariat forma part del teixit associatiu de Catalunya.
 • El mateix preàmbul també diu que “el paper de les administracions públiques ha d’ésser el de donar suport a l’associacionisme i el voluntariat” i “Aquest paper s’ha d’exercir des de la coordinació i l’eficiència procurant dur a terme accions de foment i suport a l’associacionisme i el voluntariat des d’una perspectiva nacional, posant a l’abast de tothom els recursos ja existents i promovent la creació d’eines i recursos de suport en funció de les competències.”
 • L’article 166.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, al que es fa referència en l’article 1 de l’esborrany de la nova llei, atorga a la Generalitat «la competència exclusiva en matèria de voluntariat, que inclou, en tot cas, la definició de l’activitat i la regulació i la promoció de les actuacions destinades a la solidaritat i a l’acció voluntària que s’executin individualment o per mitjà d’institucions públiques o privades».
 • En l’article 3 de la Llei 25/2015 de Voluntariat i Foment de l’Associacionisme, en l’apartat de definicions diu: “a) Voluntariat: el conjunt d’accions i activitats d’interès general motivades per l’altruisme i la voluntat de transformació social que acompleixen persones físiques, denominades voluntaris, que participen en projectes en el marc d’una activitat associativa o bé en programes específics de voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre, d’acord amb el que estableix aquesta llei.”
 • En el mateix article diu: “b) Voluntaris: les persones físiques que, d’una manera lliure, sense contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat d’obrar que els reconeix l’ordenament jurídic, decideixen dedicar part de llur temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius, per mitjà de la participació en programes de voluntariat que duen a terme entitats sense ànim de lucre –amb les quals formalitzen un compromís que dóna origen als drets i deures que regula aquesta llei– o bé per mitjà de l’associacionisme i la participació en els diferents projectes que en aquest marc es puguin dur a terme.”
 • També diu: “d) Associacionisme: l’activitat d’implicació social sense ànim de lucre ni personal ni col·lectiu, basada en la participació col·lectiva i compromesa, l’autoorganització, el voluntariat, la gestió democràtica i la voluntat de transformació social o personal.”
 • En l’article 4 de la Llei 25/2015 es diu: “Article 4. Principis de l’acció voluntària: Els principis que informen l’acció voluntària són la igualtat, la llibertat, la solidaritat, la transformació social, el compromís, el servei, l’altruisme, la gratuïtat, la responsabilitat, el civisme, la cooperació, la participació, el sentit crític, l’aprenentatge, la generositat, el respecte dels valors inherents al voluntariat, l’acompliment de l’activitat amb competència i l’autonomia respecte als poders públics. Igualment, són inherents a l’acció voluntària els principis de no-discriminació, pluralisme, inclusió, integració i sostenibilitat i, en general, tots els que inspirin la convivència i l’avenç social en una societat democràtica, participativa i justa.”
 • La disposició transitòria tercera diu: “Tercera. Projecte de llei de foment de l’associacionisme: El Govern, en el termini de divuit mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de presentar un projecte de llei per a fomentar l’associacionisme i donar-hi suport.” En cap cas parla de llei de foment de les associacions, sinó de llei de foment de l’associacionisme, en el qual està inclòs el voluntariat i, per tant, també afecta a les entitats de voluntariat, no només a les associacions.
 • Aquesta disposició transitòria fa referència al capítol IV d’aquesta llei de voluntariat, el qual, tot ell està dedicat a “Capítol IV. Foment de l’associacionisme i el voluntariat”. Per tant, la nova llei ha d’incloure tot el contingut d’aquest capítol IV en el qual sempre es parla de foment de l’associacionisme i voluntariat. (veure tot l’article 26). Si en la nova llei queda exclòs el voluntariat, ens carreguem la llei vigent del voluntariat de Catalunya.
 • Per tant, de cara a la redacció de la nova Llei, el terme “voluntariat” ha de quedar explícitament i clarament incorporat dins de l’associacionisme. I la llei ha de ser redactada amb criteris inclusius i no amb criteris excloents i restrictius.
 • Per tant, en l’apartat de les “definicions” s’ha d’incorporar el terme “voluntariat” en el marc de l’associacionisme.

3.2 Observem el següent en l’Avantprojecte de Llei de Foment de l’Associacionisme

 • El mateix esborrany de la llei té diverses incongruències: al principi sempre es parla de “llei de foment de l’associacionisme” i, com ja hem dit amb anterioritat, fa referència a l’article 166.2 de l’Estatut, on es parla de “voluntariat”. En canvi, en l’article 5 de la llei de foment de l’associacionisme (pag. 8 de l’esborrany), a la part d’abaix es parla de “Obligació d’aprovar plans d’acció de foment de l’associacionisme i voluntariat”. Aquí sí que s’incorpora el terme “voluntariat” però sense cap referència prèvia, ni en el preàmbul ni en les definicions.
 • A la pàgina 9, dins del “Pla estratègic del Govern”, es torna a parlar diverses vegades de “Pla Nacional d’Associacionisme i Voluntariat”. I, en la mateixa pàgina, més endavant, dins dels “Plans locals aprovats pels ens locals”, diu que “les administracions locals de Catalunya impulsaran plans d’acció local de foment de l’associacionisme i voluntariat”.
 • En la pàgina 12, en el segon paràgraf al final es diu que “es promourà la creació de l’Institut de Recerca en Associacionisme i Voluntariat”.
 • En la pàgina 20, sobre “suport a la formació”, es torna a parlar del “Pla de Formació de l’Associacionisme i Voluntariat”, així com del “Pla Nacional de l’Associacionisme i Voluntariat”.
 • En la pàgina 23, al principi, es parla de la “Creació de la Comissió Interdepartamental de Foment de l’Associacionisme i Voluntariat”. Per tant, amb aquests exemples, veiem que s’ha de donar una coherència a tot el redactat parlant a tot el document de “associacionisme i voluntariat”.

4.- Altres centres d’interès per a la FCVS

 • Ens sentim una mica “preocupats” perquè no connectem prou amb algunes associacions no federades que fan treball voluntari en el camp del lleure, de l’animació sociocultural, de la promoció comunitària, de l’apoderament de la societat per fer front als problemes socials, o que senzillament cerquen voluntaris puntuals per alguna mobilització social. Hi estem en contacte i oferim els serveis de la federació (formació, mercat social, comunicació, etc.)
 • Coneixem que algunes d’aquestes associacions consideren la paraula “voluntari” antiquada, expressió d'”ajudador” i, per tant, determinant per a l’existència d'”ajudats”, etc.Però considerem que hi ha un cert pre-judici en aquesta valoració, atès que el model associatiu o model català del voluntariat justament apodera la persona ‘atesa’ i l’allunya de l’etiqueta d’usuari de la beneficència. I a la persona voluntària la situa en una relació d’iguals –amb límits, drets i deures- davant aquesta persona.Ens considerem especialment sensibles i acollidors d’aquestes noves i velles realitats existents a casa nostra. La redacció de la Llei del Voluntariat n’és l’exemple. Probablement hem de dialogar i conèixer-nos més i millor per a superar etiquetes.
 • Estem observant amb molt d’interès l’aparició de nous grups, plataformes, coordinadores o moviments, que no tenen forma d’associació, fundació, ni cooperativa; però que agrupen persones, que tenen objectius socials solidaris, de vegades d’ajuda mútua, i sempre de defensa de drets socials per a tothom.
 • Ens sentim molt identificats amb aquestes noves realitats “associatives”, i no volem de cap manera posar barreres al seu desenvolupament i, en canvi,volem afavorir la seva incorporació al nostre espai, doncs ens poden enriquir i rejovenir  en tot allò que ala nostra realitat actual li faci falta.
 • Sincerament, encara que sigui des del nostre espai, el voluntariat social, creiem que això és perfectament vàlid per als altres àmbits federatius existents com el cultural, lleure, esportiu, veïnal, educatiu, defensa de drets, ecològic, etc.

*Ja et pots descarregar les aportacions de la FCVS a l’esborrany de la Llei de Foment de l’Associacionisme