De l’ensenyament de català a la vocalia internacional

CARMEN TORRALVA DE LA GUARDIA
Vocal FCVS internacional 

Una consulta sobre material per a l’ensenyament de català a dones immigrades se’m va convertir,  ara ja fa més de tres anys, en una col·laboració periòdica amb la FCVS. A principis de 2016, però, la col·laboració es va ampliar, i vaig dir que sí a  la petició de Presidència, de donar continuïtat a la tasca feta per la Vocalia de relacions Internacionals.

En efecte, la FCVS abans de l’any 2004 ja participava en diferents conferències, mundials o europees, i en activitats d’àmbit internacional. Ho feia a través de l’ IAVE i del Centre Europeu de Voluntariat.

Va ser en el 2004, quan la FCVS va organitzar la Conferència Mundial del Voluntariat a Barcelona avalada per la IAVE i pel CEV, en el marc del Fórum de les Cultures.

Aquest esdeveniment va representar un abans i un després en el compromís de la internacionalització  de la FCVS. Posteriorment van venir més passes,  com ara la nostra  participació en els projectes INVOLVE i VOL+, o com ara l’organització d’altres importants esdeveniments: l’Any Europeu del Voluntariat 2011, les dues edicions dels Marketplace  2011 i 2014, i el títol obtingut per a la ciutat de Barcelona, de Capital Europea del Voluntariat 2014. La primera de les ciutats europees que el va obtenir!

Tota aquesta activitat em planteja unes quantes reflexions personals:

Les relacions internacionals són molt complexes, perquè s’hi dóna una gran interacció d’actors diferents, en una societat civil més organitzada i inevitablement molt globalitzada. La situació social, amb una taxa d’atur juvenil elevada i agreujada per la crisi, ha fet que el voluntariat sigui contemplat com una activitat important que depassa les fronteres.  Ho posen de manifest els comunicats de la Comissió Europea, el Dictamen del Comitè Social i Europeu, o la creació del Cos Europeu de Solidaritat.

Per això penso que és rellevant que la FCVS, entitat de segon nivell, tingui representació permanent en els organismes principals de voluntariat a nivell europeu i internacional, i obtingui el reconeixement per part d’aquests organismes. Elaborarem un pla d’internacionalització amb objectius a curt, mig i llarg termini, per a ser promotors de la participació internacional de les entitats federades, tot informant-les sobre projectes i oportunitats. Farem el seguiment de les línies directives europees sobre  voluntariat, dissenyarem i executarem projectes de voluntariat a nivell europeu, i exercirem la incidència política, perquè el voluntariat sigui reconegut com a agent protagonista de transformació social arreu.

Ens caldrà, és clar, obtenir el suport polític i el finançament per a dur a terme aquest pla. Jo d’entrada em comprometo a treballar per a obtenir-lo!