Oberta la convocatòria del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials

La Fundació La Caixa ha publicat  la convocatòria amb la finalitat de col·laborar amb projectes que donin resposta a les necessitats socials actuals i que s’adrecin a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

La Fundació La Caixa ha publicat la convocatòria Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, una línia territorial d’ajuts que té com a finalitat col·laborar amb projectes que donin resposta a les necessitats socials actuals i que s’adrecin a persones que es troben en situació de vulnerabilitat, a través d’organitzacions no lucratives de Catalunya.

En aquest sentit, la convocatòria romandrà oberta des del 24 de novembre fins al 16 de desembre de 2020, a les 23.59 h. Els àmbits d’actuació als quals les entitats socials podran optar són els següents: la promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia, la lluita contra la pobresa en l’àmbit familiar i l’exclusió social, la inserció sociolaboral, i la interculturalitat i acció social.

Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són: entitats sense ànim de lucre i entitats de l’economia social en els estatuts de les quals hi consti explícitament, entre les finalitats indicades, l’objectiu principal de l’interès social o la cohesió social.

Queden excloses d’aquesta convocatòria les entitats que formen part del sector públic i les fundacions corporatives (empresarials o bancàries). Les sol·licituds es podran fer en una de les modalitats següents:

Modalitat 1

– Es pot sol·licitar fins a 40.000 €.

– L’import sol·licitat no pot superar el 75 % del cost total del projecte.

– Si el projecte és seleccionat, l’entitat es compromet a aportar com a mínim el 25 % del cost total del projecte segons el pressupost presentat, independentment de l’import de l’ajut atorgat.

Modalitat 2

– Es pot sol·licitar a partir de 40.000 € fins a 100.000 €.

– L’import sol·licitat no pot superar el 50 % del cost total del projecte.

– En el cas que el projecte sigui seleccionat, l’entitat es compromet a aportar com a mínim el 50 % del cost total del projecte segons el pressupost presentat, independentment de l’import de l’ajut atorgat.

Els projectes presentats en la modalitat 2 es regeixen per requeriments específics referents a:

– Pagament de l’ajut: en tres trams, el segon dels quals amb la presentació prèvia de la justificació intermèdia; en el cas d’ajuts destinats a inversió, en un únic pagament al final del projecte.

– Informació i documentació requerida en la presentació de la sol·licitud i la seva avaluació: robustesa de la planificació i el monitoratge del projecte, coordinació amb altres recursos socials i justificació de la rellevància de la inversió per al projecte al qual es destina.

– Justificació i avaluació del projecte: grau de desenvolupament del projecte, impacte en l’assoliment dels objectius i resultats, i sostenibilitat de les inversions un cop acabat el projecte.

Ja pots descarregar-te les bases aquí