La formació i la Llei Catalana del voluntariat i de foment de l’associacionisme

La motivació de la Llei és reconèixer i identificar les accions que són pròpiament de voluntariat i potenciar, promoure i protegir les accions que responen al model català de voluntariat.

Des de l’escola de formació de la FCVS reiterem el nostre compromís amb la formació i assumim el rol de coresponsabilitat que ens correspon com a agents implicats en l’àmbit del voluntariat tal com consta en diferents articles de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Des de la FCVS creiem fermament en la importància de la formació permanent del voluntariat que impulsi l’adquisició de competències i habilitats que contribueixin a millorar l’acció voluntària. Per tant cal que tots els agents implicats en l’àmbit del voluntariat incorporin la formació com un aspecte fonamental que forma part del compromís amb i del voluntariat per a garantir-ne la seva qualitat. Per aquest motiu, la Llei recull aquesta coresponsabilitat en forma de drets i deures que tenen els agents vers la formació del voluntariat.

Per una banda, la formació forma part del compromís que adquireix la persona que realitza un voluntariat per tal de poder assumir amb més garanties el deure de “acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència”(Art 9 lletra c). D’altra banda, les entitats també han d’adquirir aquest compromís amb la formació de les persones voluntàries, tal com es recull en els articles 10 i 11 sobre els drets i deures de les entitats.

Finalment, aquest compromís de voluntaris i entitats amb la formació ha d’anar de la mà del compromís de l’administració pública per tal de “promoure les activitats formatives de voluntariat i donar-hi suport” (Art 26 lletra i) i dur-les a terme garantint la igualtat d’oportunitats, tant en l’accés a aquesta formació, com en la seva realització.

Per més informació podeu descarregar-vos el document que pretén mostrar com es reflecteix aquest compromís en els diferents articles d’aquest nou marc legal.