Ja es pot tramitar el subsidi extraordinari per manca d’activitat per a treballadores de la llar

El subsidi vol pal·liar el fet que aquest col·lectiu no té dret a percebre la prestació d’atur atès que no cotitza per aquesta contingència

En l’actual context d’alarma, el govern estatal va aprovar un subsidi extraordinari per afavorir les persones treballadores de la llar (Reial decret llei 11/2020, de 31 de març). El passat 4 de maig es publicava la Resolució que desenvolupa el procediment per sol·licitar-lo.

És un subsidi extraordinari per protegir a les persones que pertanyen al Sistema Especial per a Treballadores de la Llar i que a causa de la COVID-19 se’ls ha extingit el contracte laboral o han deixat de prestar serveis total o parcialment. Aquest subsidi vol pal·liar el fet que aquest col·lectiu no té dret a percebre la prestació d’atur, atès que no cotitza per aquesta contingència.

 

Persones beneficiàries

El pot sol·licitar tota persona treballadora de la llar que estigués donada d’alta a la Seguretat Social en el moment de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març), i que per causes alienes a la seva voluntat i evitar el risc de contagi del coronavius:

– l’ocupador/titular de la llar li hagi reduït el nombre d’hores de la seva jornada total o parcialment, de manera temporal;

– o que el contracte s’hagi extingit per acomiadament, desistiment de l’ocupador, mort o qualsevol altra causa de força major imputable a l’ocupador.

 

Termini de presentació

A partir del dia 5 de maig i fins el darrer dia del mes següent al que finalitzi l’estat d’alarma o les seves pròrrogues.

 

Quantia del subsidi i compatibilitats

La quantia a percebre és el 70% de la base reguladora de l’activitat que hagués deixat de fer, sense poder superar el límit de 950€ (SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Aquest subsidi és compatible amb altres activitats iniciades amb posterioritat a la sol·licitud del subsidi. Però és incompatible amb les prestacions per incapacitat temporal o per permís retribuït recuperable i la realització d’activitats por compte propi o d’altri per les que percebi ingressos superiors a 950€.

 

Durada del subsidi

Des de la data en què l’ocupador de llar dóna la treballadora de baixa a la Seguretat Social o li redueix la jornada i fins a un mes després de la fi de la vigència de l’estat d’alarma (o abans si la treballadora es reincorpora al seu treball amb la jornada habitual).

 

Sol·licitud: documentació i canals de presentació

El model de sol·licitud es pot omplir on line o també manualment si es descarrega i s’imprimeix el pdf, en funció de la presentació:

– Online: si es disposa d’un DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve la persona treballadora pot presentar-ho online al Registre Electrònic General de la AGE i en la seu electrònica del SEPE 

– Presencial: la           sol·licitud          està           disponible          a           l’enllaç  i es pot presentar a qualsevol oficina d’assistència en matèria de registres o a les oficines de correus, dirigint-la a Unitat Subsidi Empleades Llar. Direcció General de Servei Públic d’Ocupació Estatal, Carrer Comtessa de Venadito Nº9, 28027-Madrid. Per descarregar la sol·licitud no es necessita DNI electrònic, certificat electrònic o Cl@ve

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de:

– Fotocòpia dels documents que acreditin la identitat de la persona treballadora i la de tots els seus ocupadors

– Declaració Responsable dels seus ocupadors / titulars de la llar (segons model disponible en aquesta web “Declaració responsable de la persona ocupadora de persones treballadores de el sistema especial per a treballadors de la llar “, o bé la carta d’acomiadament o acreditació de la seva baixa a la Seguretat