El Registre de grups d’interès

La Llei de transparència i, concretament el Decret que crea el Registre de grups d’interès, preveu que s’hi hagi d’inscriure tota entitat catalogada com a tal.

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, va establir la necessitat de crear un Registre de grups d’interès que vetlli per la correcta inscripció i control d’aquests grups.

Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general. En aquest sentit, les associacions, fundacions o federacions també podran ser considerades grups d’interès, si amb la seva activitat pretenen canviar polítiques socials o de govern. Aquestes entitats s’haurien d’inscriure dins de la Categoria III, d’organitzacions no governamentals.

En data 21 de juny de 2016 el Govern ha aprovat el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d’interès i ètica pública, entre les quals hi ha el protocol d’actuació aplicable a les relacions dels alts càrrecs i del personal directiu de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic amb els grups d’interès.

Més informació

Podeu trobar tota la informació relacionada amb el Registre de grups d’interès al web del Departament de Justícia o podeu accedir directament al tràmit d’inscripció. Si teniu algun dubte a l’hora d’emplenar el formulari, podeu consultar la guia d’ajuda