El Govern ha aprovat un nou decret de mesures de l’àmbit sanitari que afecten les entitats socials

El Fons de Contingència s’ampliarà per atendre qualsevol necessitat de despesa sanitària derivada de la pandèmia.

El Govern ha aprovat un nou decret de mesures pressupostàries que preveu l’assumpció per part del departament de Salut de les competències de control de la Covid-19 a les residències de gent gran, dotar d’estabilitat econòmica les entitats del sistema de salut que lluiten a primera línia contra la pandèmia, l’ampliació del Fons de Contingència per atendre la despesa extraordinària derivada de la Covid-19 i la reducció del cànon de l’aigua que paguen els càmpings i els hotels.

El Decret llei preveu noves mesures d’ordre competencial i organitzatiu per tal d’actuar de forma urgent per contenir els efectes de la pandèmia sobre el col·lectiu de persones grans que viu a les residències socials de Catalunya. Entre aquestes mesures, destaca la decisió d’adscriure al departament de Salut la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, que fins ara depenia del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. D’aquesta manera, el departament de Salut gestionarà de forma directa la ubicació i les mesures d’aïllament dels pacients dels centres residencials i sociosanitaris, que també quedaran subjectes a la inspecció dels serveis de Salut.

Paral·lelament, s’estableixen mesures de cooperació amb els ens locals per tal de comptar amb els màxims recursos possibles quan s’hagi d’intervenir en les residències que ho necessitin. A aquests efectes, les problemàtiques detectades i les mesures que s’acordin per fer-hi front seran comunicades de manera immediata a l’ajuntament afectat, que informarà sobre la disponibilitat de mitjans personals, especialment en l’àmbit dels serveis socials. Els ens locals també hauran de comunicar al departament de Salut les incidències de què tinguin coneixement.

Per tal de garantir un control adequat de la malaltia, el decret estableix l’obligació que –en el termini de 48 hores des de la seva publicació– les residències socials de Catalunya, tant de titularitat pública com privada, comuniquin al departament de Salut les incidències detectades en relació amb la infecció. A més, hauran d’informar en un termini màxim de 24 hores de qualsevol canvi que es produeixi respecte a la situació comunicada prèviament.

Mesures relatives al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya

La norma aprovada avui pel Govern inclou un capítol dedicat a regular un nou sistema de tarificació de serveis i de pagament als centres sanitaris i organitzacions que treballen per la via del concert  sanitari o altres tipus de contractes per al Servei Català de la Salut (Catsalut) dins del Sistema Sanitari Integral (SISCAT). Per causa de la COVID-19, aquestes entitats destinaran multitud de recursos a una activitat sanitària no prevista i deixaran de fer-ne d’altres (ara no prioritàries), per la qual cosa el sistema s’ha d’adaptar amb l’objectiu d’evitar que les entitats puguin incórrer en problemes tresorers, econòmics i financers.

La voluntat del Govern amb aquesta mesura és dotar d’estabilitat econòmica a les entitats que lluiten en la primera línia del sistema de salut contra la pandèmia. Per això, el text també preveu que els centres que hagin vist suspesa temporalment la seva activitat percebin mensualment un pagament fix corresponent a la facturació del mes de febrer de 2020, com a pagament a compte.

Així mateix, el Decret llei també recull les tarifes de compensació de l’activitat que durant la situació de pandèmia puguin realitzar de manera extraordinària els centres que no formen part del sistema de salut, com mútues de treball i centres sanitaris privats al marge del SISCAT, però que durant aquestes setmanes i davant la situació d’emergència sanitària estan treballant per al Servei Català de la Salut.

En matèria pressupostària, el decret preveu l’ampliació del Fons de Contingència per atendre les necessitats urgents de despesa sanitària i sociosanitària derivades de la COVID-19. Les ampliacions es podran fer fins a dos mesos després de l’aixecament de l’estat d’alarma, i s’aplicaran tant al Fons de Contingència dels pressupostos prorrogats del 2017 (mentre estiguin vigents) com al dels pressupostos del 2020.

Font: Govern.cat