El Govern aprova el Projecte de llei de Foment de l’Associacionisme

La llei té per objectiu valorar i potenciar l’associacionisme per enfortir-lo, fer-lo créixer i incentivar la conscienciació social sobre els seus valors i principis

El Govern ha aprovat aquest 16 de febrer el Projecte de llei de Foment de l’Associacionisme presentat pel Departament de Drets Socials. Aquest Projecte s’ha elaborat de manera col·laborada i d’acord amb les entitats en el marc del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC), l’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèria associativa i de voluntariat.

La llei dona resposta al mandat parlamentari de la Llei 25/2015, del 30 de juliol del Voluntariat, i es planteja com un complement d’aquesta. L’any 2016, en el Tercer Congrés del Voluntariat, es va treballar per detectar les necessitats que calia que la llei incorporés i a partir d’aquí es van iniciar els treballs amb el sector a través del CAVC i amb els diferents departaments implicats: esports, cultura, medi ambient, joventut i cooperació internacional.

Fer valdre l’associacionisme per enfortir-lo

L’associacionisme a Catalunya és el pal de paller d’una societat civil compromesa i apoderada i constitueix una autèntica estructura de paísque és capaç d’anar construint, sobre la base d’aquests elements comuns, una xarxa ciutadana sòlida, crítica i madura. El foment de l’associacionisme és, des d’aquesta perspectiva, una política pública clau i prioritària per al Govern de Catalunya.

En aquest sentit, el Govern impulsa aquesta llei per valorar i potenciar l’associacionisme, amb la finalitat d’enfortir-lo, fer-lo créixer i incentivar la conscienciació social sobre els seus valors i principis. S’aposta, doncs, per implementar projectes i programes de provisió pública que reconeguin la tasca i el valor de les entitats, facilitin la seva participació decisiva en la presa de les decisions que afecten la col·lectivitat, despleguin accions de suport i d’acompanyament del dia a dia de les entitats i promoguin i sensibilitzin els seus valors davant de la població que viu a Catalunya.

Coordinació de les administracions per fomentar l’associacionisme

La norma té com un dels principals objectius regular la necessària coordinació de les administracions públiques catalanes en el disseny i la implementació de les seves accions de foment, dissenyar projectes de suport que siguin eficients i coordinats, amb l’objectiu que el Govern de la Generalitat i les administracions locals treballin conjuntament per un mateix objectiu.

El text aposta també per donar suport a l’associacionisme més arrelat al territori, aquell que genera un impacte transformador que beneficia la comunitat més propera, de base territorial i participativa, que dinamitza els pobles i ciutats de Catalunya, i on la dimensió local i la proximitat d’acció són valors emergents.

La norma recull un gran nombre de mesures de suport a les associacions, com ara l’assessorament i l’acompanyament, l’accés i la promoció a la formació, la disponibilitat d’espais o el foment del treball en xarxa.

Avançar cap a una finestra única per a la simplificació administrativa

La llei té com a objectiu incorporar mecanismes de simplificació administrativa, sobretot en els processos que regulen la relació entre les entitats i les administracions públiques, impulsant un projecte d’interconnexió registral i censal, amb l’objectiu de simplificar la relació de les entitats amb l’Administració. En aquest sentit, la llei pretén impulsar un sistema tecnològic que operi amb els principis de finestreta única i faciliti i simplifiqui la relació de les entitats amb l’Administració.

Un marc regulador estable i propi per a entitats, ciutadans i administracions

El marc jurídic català no disposava, fins a l’aprovació d’aquesta llei, de cap normativa amb rang de llei que regulés i desplegués aspectes essencials per al foment de l’associacionisme. Aquest fet provocava que les polítiques públiques que es pretenien impulsar des de les diferents administracions públiques catalanes per al foment de l’associacionisme sovint topessin amb regulacions o normatives que n’impedien el desplegament o que el limitaven, ja que regulaven unes realitats molt concretes sense una visió holística del fenomen de l’associacionisme.

Aquest text ofereix un marc jurídic propi que ha de permetre superar aquestes situacions, tot respectant la normativa específica aplicable a les associacions i fundacions. En definitiva, és una norma que, per primer cop, regula des de l’especificitat, però alhora també des d’una visió global, les mesures de foment que han d’impulsar les administracions públiques de Catalunya, fet que garanteix un marc regulador estable per a la població que viu a Catalunya i per a les entitats, així com per a les administracions públiques, en tant que responsables de la implementació de les accions.

Font: Govern.cat