Ús de les finances ètiques en les entitats del Tercer Sector

Aquest estudi dona continuïtat al realitzat l’any 2006 Diagnòstic
sobre l’interès del tercer sector i l’economia social per una banca
ètica (FETS i Observatori del Tercer Sector), amb la qual cosa
s’han revisat els indicadors analitzats llavors per tal d’incorporar a
la nova recerca aquells vigents i que ajudin a visualitzar les
tendències en el temps.