Primera Jornada del Grup de Treball de Voluntariat Penitenciari