Memòria i tancament econòmic 2020, i pla i pressupost 2021 (versió extensa)