Memòria i tancament econòmic 2019, i pla i pressupost 2020 (versió extensa)

Memòria d’activitats 2019 amb tancament econòmic 2019 i pla d’actuacions 2020 amb pressupost 2020.