Memòria i tancament econòmic 2019, i pla i pressupost 2020 (versió sintetitzada)