Memòria auditoria exercici 2023

Informe d’auditoria dels comptes anuals corresponents a l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2023 de l’entitat FCVS.