Memòria auditoria exercici 2022 

Informe d’auditoria dels comptes anuals corresponents a l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2022 de l’entitat FCVS.

Protocol 1710, 11 de maig de 2023.