La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención

La transmissió intergeneracional de la pobresa (TIP) es refereix a les dificultats que té una generació que ha viscut els seus primers anys en una llar en situació de pobresa per generar un canvi ascendent en l’estatus socioeconòmic amb relació a la generació anterior. A l’estudi s’identifiquen diversos factors de caràcter estructural que intervenen i actuen en aquesta transmissió de la pobresa com són el nivell d’estudis, la situació laboral, l’ocupació i la renda.