Guia de Transparència per a les associacions i fundacions perceptores d’ajuts i subvencions públics

Amb la finalitat de donar suport a les entitats i facilitar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquesta Guia pretén establir un marc simple i clar de les seves obligacions i facilitar-los un seguit de criteris sobre els aspectes de la Llei que necessiten més concreció. D’aquesta manera, la Generalitat de Catalunya presta un suport efectiu a les associacions i fundacions obligades per la Llei de transparència.