Currículum Vitae dels membres del Consell Directiu