Auditoria 2021

Igual com en exercicis anteriors, GONZALEZ Y CIA AUDITOR SRL ha tancat l’auditoria dels comptes anuals de la Federació Catalana de Voluntariat Social corresponents a l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2021.

Sota el seu criteri, els comptes auditats reflecteixen una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats corresponents a l’exercici finalitzat. Per a la confecció dels comptes anuals s’ha aplicat la normativa continguda a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i el Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions.

Resum dels comptes:

A l’any 2021, els ingressos obtinguts per la FCVS augmenten, respecte de l’any anterior, gairebé en un 4,5%.  Malgrat aquest augment d’ingressos, la FCVS tanca l’any amb un resultat de -39.275,00€.

Aquest tancament respon a una inversió, sobrevinguda, en equipaments, per fer front al teletreball (obligat arrel de la situació sanitària provocada per la COVID) i a un augment de la partida de costos salarials, per fer front a despeses de personal inesperades.

Tot partint d’uns excedents d’exercicis anteriors de 262.214,62€, es pot fer front a aquest resultat, quedant un patrimoni net de 222.939,12€.