Ampliat durant tot el 2022 el termini per fer reunions telemàtiques dels òrgans de govern sense modificar els estatuts

Fins al 31 de desembre de 2022 les entitats podran seguir celebrant les reunions d’òrgans de govern via online i adoptar acords sense reunió encara que no ho indiquin els seus estatuts

El passat 23 de desembre es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 28/2021, que modifica el Decret llei 10/2020 de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. La normativa modificada establia que per poder seguir fent reunions dels òrgans de govern per via telemàtica, a partir de l’1 de gener del 2022 les entitats havien d’haver incorporat aquesta opció en els seus estatuts.

Ara, la nova normativa amplia un any (fins al 31 de desembre) el termini per fer aquesta modificació. De tal manera, fins el 31 de desembre de 2022 les entitats subjectes al dret civil català poden: 

  • Reunir-se telemàticament (tant l’assemblea general com la junta directiva) i adoptar acords per mitjà de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, encara que no ho recullin expressament els seus estatuts.
  • Adoptar acords sense reunió, encara que els estatuts no ho estableixin. Això serà possible sempre que ho decideixi la persona que presideix o que ho sol·licitin almenys dues persones membres, en el cas de reunions de junta directiva o patronat, i si es tracta de l’assemblea general d’una associació, un 20% de les persones associades.

No obstant, us recomanem que no espereu fins al darrer moment per a tramitar una modificació dels vostres estatuts que reculli aquestes possibilitats. 

Quins canvis cal fer als estatuts per tal de mantenir l’ús de mitjans telemàtics?

Les principals modificacions que cal realitzar abans del 31 de desembre del 2022 per a mantenir l’ús dels mitjans telemàtics són:

  • Per a la convocatòria de reunions i assemblees a través de l’ús de mitjans telemàtics, caldrà contemplar la possibilitat de l’ús de l’adreça de correu electrònic o d’altres mitjans telemàtics de comunicació que constin identificats en la relació actualitzada de les persones associades.
  • Per a la celebració telemàtica de l’assemblea o de reunions de l’òrgan de govern, caldrà incorporar aquesta possibilitat expressament, tenint en compte que el sistema utilitzat ha de permetre identificar les persones assistents, continuar amb la comunicació, intervenir en la deliberació i emetre el vot corresponent. Es pot optar per formats híbrids (en els quals hi poden assistir persones tant de manera presencial com virtual) per tal de garantir la participació efectiva de tothom.
  • Si es contempla als Estatuts la possibilitat de prendre acords sense reunió, cal tenir en compte que es considerarà vàlida l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedi garantit el dret d’informació i vot, quedant constància de la recepció del mateix i quedant també garantida l’autenticitat.

Com es modifiquen els estatuts?

Caldrà fer una proposta de modificació i incorporar-la com a punt de l’ordre del dia de l’assemblea de l’entitat per tal perquè sigui aprovada (mitjançant la majoria qualificada que determinin els estatuts de l’entitat). Un cop aprovada cal comunicar la modificació i adjuntar els nous estatuts modificats al Registre d’Entitats Jurídiques corresponent.

Font: Torre Jussana