Assemblea General Ordiària FCVS 2021

ORDRE DEL DIA

Benvinguda a càrrec del President 

Explicacions de procediment a càrrec del Secretari General

Primera Part

1. Sol·licitud d’interventors d’acta

2. Ordre del dia de l’Assemblea d’enguany. Votació  

3. Acords  de l’Acta de l’Assemblea anterior. Votació 

4. Informació de baixes del període, a maig 2021 

Informació de beques totals i parcials atorgades 2021 

5. Ratificació d’altes del període, a maig 2021 

6. Ratificació de canvis al Consell Directiu, a maig 2021 

Segona part

7. Memòria d’activitats i tancament econòmic 2020. Votació

8. Pla d’actuacions i pressupost 2021. Votació

9. Pòlissa de crèdit 2021. Votació 

10. Quota anual 2022. Votació

11. Modificació del Codi Ètic i del RRI de la FCVS. Ratificació 

12. Torn obert de paraula i comiat 


DOCUMENTACIÓ

1. Acta Assemblea General Ordinària 2020

2. Llistat altes i baixes d’entitats

3. Memòria d’activitats 2020 amb tancament econòmic 2020, i pla d’actuacions 2021 amb pressupost 2021

4. Carta informe auditoria 2020

5. Avals de les persones que accedeixen al Consell Directiu: Marta GubauImma Bori i Jordi Rodríguez

6. Codi Ètic de la FCVS amb les esmenes incorporades

7. Reglament de Règim Interior de la FCVS amb les esmenes incorporades