Ajuts per prevenir i combatre la violència masclista i contra la infància

La convocatòria pretèn combatre la violència, inclosa la violència masclista.

La Direcció General de Justícia (DG JUST) publica la convocatòria d’ajuts del programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) l’objectiu de la qual és combatre la violència, inclosa la violència masclista.

La convocatòria pretén combatre, en concret: 

1. Prevenir i combatre, a tots els nivells, totes les formes de violència masclista contra les dones i les nenes i la violència domèstica, inclosa la promoció dels estàndards establerts al Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita violència contra les dones i violència domèstica; 

2. Prevenir i combatre totes les formes de violència contra nens, joves i altres col·lectius en risc, com ara les persones LGBTQI i les persones amb discapacitat; 

3. Donar suport i protegir a totes les víctimes directes i indirectes de les formes de violència a què es refereixen els punts (1) i (2), com ara les víctimes de violència domèstica perpetrades dins de la família o dins de relacions íntimes, inclosos els nens orfes com a conseqüència de delictes domèstics, i donar suport i garantir el mateix nivell de protecció a tota la Unió per a les víctimes de violència masclista.  

Els temes i prioritats de la convocatòria per al 2021 se centren en: 

  • La detecció precoç, prevenció i protecció i / o suport a dones, nens, joves i víctimes LGBTIQ o víctimes potencials de violència, amb atenció específica a situacions emergents de la pandèmia COVID-19 
  • Prevenir la violència masclista abordant les masculinitats i el compromís entre homes i nois 

Podran participar com a socis dels projectes: les autoritats públiques dels Estats membres, els serveis de suport i les organitzacions de la societat civil. 

Per ser elegibles, les sol·licituds de subvenció han de complir els criteris següents:  

  • El projecte pot ser nacional o transnacional
  • La sol·licitud ha d’implicar almenys dues organitzacions (sol·licitant i soci);  
  • La subvenció no pot ser inferior a 75.000 euros 

Pressupost:  17.700.000,00 € 

Font: Generalitat de Catalunya