Ajuts per a la protecció i promoció dels drets dels infants

Es publica la convocatòria d’ajuts del programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) promovent formes d’incorporar els drets dels infants en les respostes a l’impacte de la pandèmia i qualsevol altra situació d’emergència

La Direcció General de Justícia (DG JUST) publica la convocatòria d’ajuts del programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV) la qual contribuirà a respondre a l’impacte de la pandèmia Covid-19, promovent formes d’incorporar els drets dels infants en les respostes a aquesta i qualsevol altra situació d’emergència.

Es promocionarà respostes sensibles al gènere a les diferents necessitats dels nens que segueixen augmentat per la pandèmia Covid-19. Així mateix els projectes contribuiran a la implementació de les accions proposades per la Estratègia de la unió Europea sobre els drets de l’infant i a l’enfortiment dels sistemes de protecció infantil.

Objectius

Els objectius específics dels projectes hauran de ser els següents:

 • Prevenir i combatre a tots els nivells totes les formes de violència masclista contra les dones i les nenes i la violència domèstica, inclosa la promoció dels estàndards establerts al Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita violència contra les dones i violència domèstica;
 • Prevenir i combatre totes les formes de violència contra nens, joves i altres col·lectius en risc, com ara les persones LGBTQI i les persones amb discapacitat;
 • Donar suport i protegir totes les víctimes directes i indirectes de les formes de violència com ara les víctimes de violència domèstica perpetrades dins de la família o en les relacions íntimes, inclosos els nens orfes com a conseqüència de crims, i donar suport i garantir el mateix nivell de protecció a tota la Unió per a les víctimes de violència masclista.

Socis dels projectes

Podran participar com a socis dels projectes:

 • Les autoritats nacionals i locals,
 • Organitzacions de la societat civil, incloses les internacionals i civils
 • Organitzacions de la societat i acadèmics el treball dels quals és rellevant en l’àmbit dels drets dels nens.

Activitats

Les activitats dels projectes podran ser:

 • Avaluar les lliçons apreses de la situació COVID-19 en el context del seu impacte en els drets dels infants, proporcionant recomanacions per incorporar els drets dels infants i situant-les al centre de les respostes polítiques en situacions d’emergència a nivell nacional i / o nivell local;
 • Establir, enfortir i avaluar protocols i mecanismes de cooperació entre les autoritats i serveis pertinents a nivell local i nacional, i la prestació suport als nens més afectats per la situació COVID-19;
 • Augmentar la capacitat de les autoritats locals i nacionals i augmentar-ne la consciència dels drets i necessitats dels infants.

Resultats

Els resultats esperats dels projectes hauran de ser:

 • Augment del coneixement sobre l’impacte de la pandèmia COVID-19 en els nens, com així com de les respostes de polítiques públiques preses i de les lliçons apreses per al futur;
 • Establiment de protocols que garanteixin la integració i la protecció dels drets dels infants i donar suport als nens en situacions d’emergència en el futur;
 • Implementació de les recomanacions de la propera estratègia de la UE sobre els drets del nen.

Criteris sol·licituds

Per ser elegibles, les sol·licituds de subvenció han de complir els criteris següents:

 • El projecte pot ser nacional o transnacional;
 • La sol·licitud ha d’implicar almenys dues organitzacions (sol·licitant i soci);
 • L’ajut de la UE sol·licitada no pot ser inferior a 75.000 euros.

Pressupost:   2.160.000,00€   

Font: Generalitat de Catalunya