Grups d’interés

El Registre de grups d’interès

El Registre de grups d’interès

La Llei de transparència i, concretament el Decret que crea el Registre de grups d'interès, preveu que s'hi hagi d'inscriure tota entitat catalogada com a tal. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, va establir la necessitat de crear …
Veure més »